+420 777 177 653 autoskola@tura.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Autoškola Tura , IČ: 40414035, sídlo Vodní 1972 76001 Zlín, zastoupená Jiří Turovský -Tura (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění zákonné povinnosti a pro účely oprávněného zájmu Správce (dále jen „Právní důvod zpracování“) bude či může zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rozsahu:

jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, státní občanství, rodné číslo, číslo OP, telefon jestliže jej poskytnete. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: uzavření a plnění smlouvy, účetní a daňové operace, plnění povinností stanovených zákonem, a to na základě právního důvodu zpracování.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě správce patří obecní úřad obce s rozšířenou působností oddělení správních agend (zkušební komisaři, evidence řidičských průkazů).

Souhlas se zpracováním OÚ projevíte podáním přihlášky k přijetí do kurzu “Žádost o přijetí k výuce a výcviku”

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s Právním důvodem zpracovánív a v souvislosti s nutnou archivací, přičemž tato doba je ze zákona 5 let od uzavření smlouvy, a ve vztahu k účetním a daňovým dokladům stanoví tuto dobu zákon či jiné právní předpisy.

Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.

 

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které by mělo za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv použijte e-mailovou adresu

autoskola@tura.cz